אם אתם בדרך לפתוח חברה חדשה, חשוב שתדעו שיש צורך בחתימת מסמכים שונים בטרם פתיחת החברה. מסמכים אלה כוללים: בקשה לרישום חברה, תקנון חברה, הצהרת בעלי מניות ודירקטורים וכן מסמכים שונים אשר מחייבים להיעזר בשירותי עורך דין בפתיחת חברה וזאת על מנת לאמת את זהותם של החותמים על מסמכי פתיחת החברה.

מה היא חברה בע"מ?

חברה בע"מ היא צורת התאגדות הנפוצה ביותר בעולם העסקים, למעשה חברה בע"מ היא ישות עצמאית נפרדת מבעלי מניותיה, בעלת זכויות וחובות משל עצמה וכישות עצמאית החברה יכולה לחתום על הסכמים וליצור התקשרויות מסחריות.

היתרונות של חברה בע"מ

אחד מיתרונותיה הבולטים של חברה בע"מ הנו "מסך ההתאגדות". ניתן לדמות את מסך ההתאגדות למעין  "חוצץ" בין הנכסים של החברה לבין הנכסים הפרטים של בעלי מניותיה. למשל, נושי החברה אינם יכולים לפרוע את חובת החברה מהנכסים של בעלי המניות שלה, אלא להיפרע רק מנכסים הנמצאים בבעלות החברה. האמור לא יחול במצבים חריגים ונדירים בהם ביהמ"ש ירים את מסך ההתאגדות כתוצאה משימוש לרעה במסך ההתאגדות למטרת הונאה של בעלי המניות של החברה .

חשיבות של הסכם המייסדים לפתיחת חברה בע"מ

טרם נעבור לעסוק בהליך הקמת החברה עצמו נדון בהסכם המייסדים וחשיבותו.  הסכם המייסדים הינו חוזה בין בעלי המניות הראשונים אשר יקימו את החברה. הסכם המייסדים מסדיר את התנהלות בעלי המניות כלפי החברה, את אופן חלוקת העבודה בין המייסדים ותפקידיהם בחברה, מכירת המניות לבעלי המניות האחרים או לצד שלישי ודברים נוספים. הסכם מייסדים מקצועי שמותאם באופן אישי למייסדי החברה עשוי לחסוך וויכוחים עתידים והתדיינויות, לכן המלצתינו היא לערוך הסכם מייסדים בכל פעם שיש יותר ממייסד אחד לחברה.

הליך זה אורך בין יומיים לשלושה ימים בממוצע ולאחר שהמסמכים של פתיחת החברה מוגשים לרשם החברות, הם נבדקים ע"י המחלקה משפטית של רשם החברות ואז נבחן שם החברה ומונפקת תעודת התאגדות או תעודת רישום החברה. לאורך כל תהליך זה, חשוב שיהיה לצידכם עורך דין פתיחת חברה שיעזור לכם בכל הפעולות הדרושות לפתיחת חברה בע"מ.

תקנון החברה

התקנון הוא חוזה או "פקעת חוזים" אשר מסדירה את היחסים בין האורגנים השונים של החברה, את היחסים בין החברה לבין בעלי מניותיה, את מטרות החברה, את אופן קבלת ההחלטות בחברה, התקנון יכול להגביל את תחום העיסוק של החברה, קובע מהו הון המניות המונפק ועוד. תקנון החברה הוא חלק בלתי נפרד ממנה, נהוג לדמות אותו לחוקה מאחר וכמהו תפקידו הוא להכווין את החברה בעתיד. תקנון החברה כולל אלמנטים רבים, והמלצתינו היא להיעזר בשירותים של עו"ד המתמחה בתחום, על מנת שהאלמנטים הרבים הכוללים בו היו מותאמים לחברה ולמטרותיה.

עורך דין פתיחת חברה חותם חתימה נוטריונית על הסכם שנחתם בין שני צדדים

מה כולל הליך פתיחת חברה?

  • מי יכול לפתוח חברה בע"מ: סעיף 2 לחוק החברות קובע כי כל אדם, לרבות תאגיד, ראשי להקים במדינת ישראל חברה בע"מ, וזאת בתנאי שמטרת החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית ואינה נוגדת את תקנת הציבור.  
  • בחירת שם לחברה: על מנת לרשום חברה במדינת ישראל יש צורך לבחור שם לחברה שאינו מנוגד להוראות הדין ושאינו קיים עוד ברשם החברות. על מנת לצלוח שלב זה בהצלחה עליכם להכין ארבע (4) שמות אופציונליים לחברה ולוודא שלא קיימת חברה עם שם זהה בארץ, מתוכם יבחר שם ויאשר אותו. יש לשים לב כי גם אם בחרתם בשם שאושר על ידי רשם החברות עדין עשויה להיות חברה עם מותג המוגן באמצעות סימן מסחר. שימוש בשם הרשום כסימן מסחר עלול להיחשב כ"רכיבה על מוניטין", "עשית אושר לא במשפט" ועוד, כלומר עלולה לחשוף אותכם לתביעות אפשריות בעתיד. המלצתינו בכל הנוגע לבחירת שם לחברה מתחלקת לשניים: הראשונה היא יהיו יצירתיים בעת בחירת השם לחברה, הדבר יקל באישור שם החברה אצל רשם החברות, החלק השני להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום פתיחת חברה בע"מ על מנת שיוכל לעשות עבורכם בדיקה מקצועית ויסודית של השם שבחרתם תוך תשומת לב להיבטים חשובים והשפעותיהם בעתיד. במידה ואתם מתכוונים לפתוח חברות בנות בחו"ל וחשוב לכם לשמור על רצף השמות גם מחוץ לישראל, יש לבחון את שם החברה גם באותן מדינות אופציונליות. כמובן שתוצאות הבדיקה רלוונטיות ליום הבדיקה בלבד ויש לחזור על הבדיקה טרם פתיחת החברה בחו"ל.
  • בעלי המניות הראשונים של החברה: לאחר הכנת הסכם המייסדים, תקנון החברה ובחירת השם, עלינו לציין בטופס רישום החברה מי הם בעלי המניות הראשונים של החברה, מה חלקם בהחזקת המניות החברה, כאשר יש משמעות משפטית, כלכלית ומיסויית לכמות המניות שמחזיק כל אחד מבעלי המניות. לפיכך המלצותינו היא להיעזר בשירותיו של עורך דין, רואה חשבון ויועץ מס המתמחים בהיבטים אילו על מנת שיסבירו את המשמעויות האמורות והשלכותיהם.
  • נושאי משרה בחברה: בשלב הבא תתבקשו להגדיר מי הם נושאי המשרה בתאגיד כפי שקבעתם בתקנון החברה, כלומר מי הם הדירקטורים של החברה,  מי מהם הוא יושב ראש הדירקטוריון, מי הוא או הם המנהלים הכללים של החברה ועוד. בעבר הרחוק דירקטור של החברה היה בעיקר מעין "סמל סטטוס", כיום הדין מטיל חובות ואחריות על כל אחד מבעלי המשרה כלפי התאגיד כגון חובת הנאמנות והזהירות ואי עמידה בהם היא עבירה על החוק שעשויה להגיע עד להטלת סנקציות על התאגיד ועל נושאי המשרה שהפרו את חובותיהם כלפי התאגיד באופן אישי.  לאור האמור, יש חשיבות גבוהה להבנת חובותיו של כל בעל משרה בתאגיד כפי שהדין מגדיר אותם ההבנות שצריכות להילקח בחשבון כבר בשלב כתיבת התקנון והסכם המייסדים לפי העניין.
  • מען דיגיטלי לחברה: מען דיגיטלי לחברה הוא למעשה כתובת מייל רשמית של החברה, את כתובת המייל יש להזין במהלך רישום החברה והיא תשמש את הרשם ושאר הגופים הציבורים שירצו ליצור קשר עם החברה. קיום מען דיגיטלי היא דרישה חוקית חדשה יחסית שעוגנה בחוק החברות בתיקון מס'35 משנת 2022.

המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת חברה בע"מ

  • טופס בקשה לרישום חברה – זהו טופס בו מציינים שאתם מעוניינים לפתוח חברה בע"מ.
  • טופס הצהרת דירקטורים – זהו טופס בו מציינים את כל הדירקטורים של החברה כולל שמותיהם הפרטיים ושמות משפחה.
  • טופס הצהרת בעלי המניות – בטופס זה יש לפרט את בעלי המניות שיש להם מניות בחברה.
  • הוכחת זהות – ההוכחות של זהותם של בעלי המניות של החברה באמצעות תעודות מזהות המקובלות בישראל, כאשר הן תקפות ותקינות.
  • הוכחת כתובת – יש להגיש הוכחות המציגות את כתובת מגוריהם של כל בעלי המניות והדירקטורים של החברה כפי שהיא רשומה במשרד הפנים

אגרת רישום חברה בע"מ

השלב האחרון בהגשת בקשה לרישום חברה בע"מ הוא תשלום האגרה, נכון לשנת 2024 אגרת פתיחת חברה בע"מ עומדת על 2,944 ₪ , אולם  בעת הגשת הבקשה באופן מקוון תשלום האגרה עומד על 2,412 ₪. לאחר שהחברה נרשמת, היא נדרשת לשלם אגרה אחת לשנה, אולם מאחר ובשנה הראשונה את האגרה משלמים במעמד הגשת הבקשה לא תדרשו לשלם אותה פעם נוספת באותה השנה.

תשובת הרשם לפתיחת חברה בע"מ

במידה וכל הפרטים הנדרשים והמסמכים שנדרשו לצורך ההגשת הבקשה תקינים תעודת ההתאגדות תשלח למען הדיגיטלי של החברה ולעורך הדין אשר הגיש את הבקשה תוך שלושה ימים עסקים.

"מזל טוב – נולדה חברה בע"מ חדשה בישראל"

במידה והכל נעשה כנדרש ועמדתם בדרישות הדין, כעבור שלושה ימי עסקים אתם בעלים של חברה בע"מ חדשה בישראל. אך טרם תתחילו ליהנות מהיתרונות של מסך ההתאגדות, אליכם לפתוח לחברה חשבון בנק משל עצמה. לצורך פתיחת החשבון הינכם נדרשים להגדיר מי הוא מורשה החתימה בבנק באמצעות הכנת "פרוטוקול מורשה חתימה".

פרוטוקול מורשה חתימה

מדובר במסמך בו הגדרתם מי רשאי לחתום בשם החברה על הסכמים התקשרויות ופתיחת חשבון בבנק וכיוצ"ב. ניתן להגדיר מספר מורשים כבעלי סמכות חתימה (ניתן גם מורשים שאינם בעלי מניות בחברה). ניתן להגדיר כי עד סכום מסוים גורם X יהיה מורשה חתימה, וניתן להגדיר כי מעל סכום מסוים רק גורם Y יכול לחתום בשם החברה או שמעל סכום מסוים חתימה של מספר גורמים ביחד תחייב את החברה, הכול כפי שיוגדר בפרוטוקול מורשה החתימה. יש חשיבות למנגנון החתימות ולגורמים המוסמכים, לכן המלצתינו להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום פתיחת חברה בע"מ על מנת שיסביר את הניואנסים שיש לקחת בחשבון בבואכם לבחור את מורשה החתימה והגדרת מנגנון החתימה.

מהו עורך דין להקמת חברה?

מהו עורך דין להקמת חברה?

לרוב מדובר בעורך דין העוסק בתחום המשפט המסחרי ובעל התמחות בתחום דיני החברות והחוזים' אשר ידע להסדיר את כל הדברים החשובים מתחילת הקמתה של החברה ולמנוע בעיות משפטיות שונות ומורכבות שעלולות לצוץ בשלבים מאוחרים יותר תוך הקפדה על עמידה בדרישות הדין והרגולציה.

משרד HP-Law  נוסד על ידי עורך דין הראל פלג המתמחה בחוזים מסחרים ודיני החברות, בעל ניסיון של 30 שנה בתחום ובעברו עמד בראש המחלקה המשפטית של חברת טבע ישראל למעלה מ 15 שנה. משרד HP-Law מתמחה בחוזים מסחרים בינלאומיים ודיני התאגידים.  מדובר במשרד בוטיק, בעל סטנדרטים מקצועיים גבוהים, אשר יודע ללוות אותכם החל משלב הקמת החברה ובכל שלבי החיים שלה, לרבות אקזיט. כאשר כל חוזה, הסכם ומסמך מנוסח כך שישרת את מטרות החברה שנים קדימה.

המשרד מעניק שירותים נוספים כגון בניית אסטרטגיה משפטית, ייעוץ והכנת הסכמים בתחום המסחר הבינלאומי, ליווי סטרטאפים ועוד.

לתיאום פגישת ייעוץ צרו קשר: