ב – 15 באפריל 2018 פורסם בגלובס כי חברת התעשיה "כפרית", שבשליטת קיבוץ כפר עזה, דיווחה לבורסה כי חתמה על מזכר הבנות מתוקן לרכישת פעילותה של חברה אמריקאית העוסקת בתחום התוספים לתרכיזים בשוק הפלסטיק, בסך של כ – 36 מליון דולר.
עוד נאמר בכתבה כי סכום הרכישה הסופי כפוף לממצאי בדיקת נאותות והתאמות נדרשות בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה האמריקאית שיושלמו עד לסוף חודש יוני 2018. בנוסף נכתב כי העסקה כפופה להשלמת המו"מ בין הצדדים וחתימת הסכם מפורט וכן להתקיימות תנאים מתלים שונים (ראה צילום הכתבה)
בהקשר זה ולשם הבנה טובה יותר של העסקה דנן ועסקאות דומות בזירה המסחרית אבקש למנות מספר מונחים פרקטיים הדורשים לטעמי הסבר קצר ובסיסי:
מזכר הבנות (Term Sheet, Memorandum of Understanding, Letter of Intent) הינו מסמך המסדיר באופן ראשוני בלבד את הזכויות והחובות של הצדדים המתקשרים וכן את התנאים הדרושים לביצוע העסקה. מזכר ההבנות יכול שחייב את הצדדים בכפוף לביצוע תנאי העסקה ויכול שיהווה מסגרת ראשונית שאינה מחייבת את הצדדים להסכם למעט החובה לשמור על תנאי העסקה בסודיות. ההסכמות שהושגו במזכר ההבנות לרוב יחזרו ויופיעו בחוזה הסופי שייחתם בין הצדדים (Definitive Agreement).
בדיקת נאותות (Due Diligence, D.D) בדיקת הנאותות הנה שלב מהותי קודם להתקשרות בהסכם (בד"כ הסכמי השקעה, רכישת פעילות וכד') וכוללת בדיקה מקיפה וחקירה מעמיקה של החברה על כל הבטיה העיסקיים, משפטיים וחשבונאים לרבות מכלול הסיכונים העיסקיים והמשפטיים הכרוכים בהתקשרות ופוטנציאל הרווח. הבדיקה לרוב מבוצעת על ידי יועציו של המשקיע / רוכש וכוללים עורכי דין, רואי חשבון וגורמים נוספים.
תנאים מתלים (Condition Precedent) תנאי מתלה בחוזה מקפיא / מכפיף את מימוש החוזה לתקופה מוגדרת עד שיתקיים או יתקיימו התנאים הכלולים בו. בדרך כלל מדובר בתנאים עתידיים בלתי-ודאיים החיצוניים לחוזה אשר לא ניתן לדעת אם יחולו או לא, לעיתים קיום התנאים תלוים בגורם שלישי או רשיון על פי חיקוק. אשר על כן, חוזה עם תנאי מתלה שלא התקיים מפקיע את החוזה מאליו. על מנת שתנאי מתלה ייחשב כתנאי מתלה אין הכרח להגדירו בהסכם ככזה, תנאי מתלה יכול שיוסק מהתחקות אחר אומד דעתם של הצדדים כפי שהיא משתקפת מתוך תנאי החוזה ומן הסיבות האופפות את כריתתו.

מאמרים קשורים